Uluslararası Bildiriler
Özellik SIRA =
Özellik Tür =
1. Adana Ağızlarında Ön Seste k/g Değişmeleri, VI. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1988 (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
2. Üzerlik, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s. 247-260, Adana, 1993
3. Şor Folkloru, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s. 223-228, Adana, 1993 (N. N. Kurpeşko’nun Şor Türkçesiyle sunduğu bildiri Ş.H. Akalın tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.)
4. Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslar Arası Sibirya Semineri, İstanbul, 2-4 Nisan 1996
5. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Birleşik Kelimeler, Türk Dil Kurumu III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 1996
6. Akhisar’daki Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, s. 19-27, Ankara, 1997
7. Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi, Türk-Sovyet Kollokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek/Kırgızistan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992, TDK yayını, Ankara.
8. Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine, II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, 22-28 Aralık 1998, Azerbaycan İlimler Akademisi ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Bakû, Azerbaycan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, TDK yayını, Ankara, 2004, s. 1-28.
9. Dede Korkut Kitâbı’nda ‘Meger’ ile Kurulmuş Birleşik Cümleler Üzerine, Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Selçuk Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 6-10 Ekim 1998, Konya
10. Sarı Saltuk'un Türbe ve Makamları Üzerine, I. Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, 12-17 Ağustos 1998, Kültür Bakanlığı-ERVAK, Ankara
11. Bilgi Çağı Türkçesinin Sorunları, Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Uluslar Arası Bilgi Şöleni, 26 Eylül 1998, Bilkent Üniversitesi, Ankara
12. Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa / K.K.T.C.
13. Yeni Adana Gazetesinin Harf İnkılâbının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmlâ ve Dil Özellikleri, III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, s.18-36, Adana Valiliği yayını, Adana, 1999
14. Türük Halıktar Aralık Baylanıs Tili Turasında, Karaganda Devlet Üniversitesi, 24 Mart 1999, Karaganda, Kazakistan
15. Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatının Söz Varlığı Üzerine, 3. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence, Romanya, 1999
16. Kitâb-ı Dede Korkut’un Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-nâme’ye Etkisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Milletlerarası dede Korkut Şenlikleri, 7-9 Nisan 2000, Bakû, Azerbaycan
17. Türk Lehçelerinden Edebî Ürünlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine, 4. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 9-14 Nisan 2000, Struga, Makedonya
18. Eski Anadolu Türkçesinde ‘çün, çünki, çünkim’ Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş İsim Cümleleri Üzerine, 4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, Çeşme-İzmir
19. Beliefs on afterlife in the Anatolian Turkish legend Saltuq-name, 43rd Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 3-8th September 2000, Château Pietersheim, Belgium.
20. Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe, I. Balkan Türkologları Sempozyumu, 27-30 Eylül 2001, Prizren, Kosova
21. Bilişim Dünyasında Türkçe, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Kültür Bakanlığı, 7-8 Ocak 2002, Ankara
22. Upon a kind of compound sentence in the early Anatolian Turkish, Forma, Znaçenie i Funkstii Yedinits Yazıka i Reçi, Çast' Pervaya, Minsk, Belarussia, 2002, 71-75
23. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Konusunda Son On Yılda Yaşanan Gelişmeler, SOTA : Stichting Onderzoekscentrum Türkistan en Azerbaycan, 29 Mayıs 2002, Haarlem, Hollanda.
24. On some feminine relationship terms in Teleut dialect, 45th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 23-28th June 2002, Budapest, Hungary. Bildiri tam metin olarak yayımlanmıştır: Altaica Budapestinensia MMII, Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conferene (PIAC), Edited by Alice Sárközi, Atila Rákos, Budapest, 2003, s.3-7
25. Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı, 46th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 22-27 Haziran 2003, Ankara

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET