TÜRK İŞARET DİLİNİN EN ESKİ DÖNEMİ ÜZERİNE
 
Rusya Türkolojisinin değerli araştırmacılarından Prof. Dr. Dimitri M. Nasilov'un 80. yaş gününe armağan olarak Moskova'da çıkarılan ALKIŞ BİTİG (Moskova, Mart 2015) adlı armağan kitapta Erken Dönem Türk İşaret Dili Üzerine Notlar başlıklı makalem yayımlandı.

 

ERKEN DÖNEM TÜRK İŞARET DİLİ ÜZERİNE NOTLAR

Şükrü Halûk AKALIN

 
Bu yüzyılın başlarında Türk İşaret Dilinin öğretiminin ve araştırmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu doğal iletişim aracının tarihi üzerine çalışmaların da başlamasını sağlamıştır. Ancak Türk İşaret Dilinin kökleri üzerine ilk bilgiler Osmanlı Devleti döneminde elde edilebilmektedir. Dillerin jest ve mimiklerden doğduğu konusunda teoriler de bulunduğu göz önüne alınacak olursa Türk İşaret Dilinin tarihinin çok daha eskilere uzanabileceği düşüncesini dile getirmek yanlış olmasa gerekir.
İşte bu makalede Türk yazı dilinin ilk kaynaklarından başlayarak söz varlığındaki ögeler yardımıyla Türk İşaret Dilinin kökleri ve Türk İşaret Dilinin en eski dönemleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.
 
 
 

ЗАМЕТКИ ПО ТЮРКСКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ

РАННЕГО ПЕРИОДА

   

Шюкрю Халюк Акалын

В начале этого столетия с распространением образования и научных исследований тюркского жестового языка привело к началу исследований истории этого естественно возникшего средства общения. Тем не менее, первую информацию о корнях тюркского жестового языка можно встретить в период Османской империи. Если принять во внимание теорию о том, что языки возникникли на основе мимики и жестов, то можно смело утверждать о глубине истоков тюркского жестового языка, уходящих далеко в глубь истории. Эта статья – попытка помочь пролить свет на раскрытие корней тюркского жестового языка с помощью элементов лексического запаса, начиная с первых источников тюркского письменного языка.

Ключевые слова

Глухонемой,язык глухонемых, язык жестов, тюркский жестовый язык

Remarks on the Early Period of the Turkic Sign Language

At the beginning of this century has led to the start of the study on Turkish Sign Language with the spread of education and research of the history of the native communication language of the deaf people. But the first information on the roots of Turkish Sign Language can be obtained during the Ottoman Empire. There are some theories claiming that the languages were born from gestures and facial expressions. Thus Turkic Sign Language is likely to be much older from the Turkic languages. In this article, from the first source of elements in the vocabulary of Old Turkic written language will be clarified by the roots of Turkic Sign Language.

Key words

Deaf-mute, gesture, sign language, Turkic sign language

Özellik SIRA =
Özellik Tür =

 
    
 
Her hakkı saklıdır © Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın      
      
Web Tasarım: AdaNET